Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

SPIS PODMIOTÓW

Władze Urzędu Gminy

Wójt
    
Robert Piętka
Kontakt
eMail
wojt@milowka.com.pl
Telefon
33 8637 190 w. 13
Dyżury
Wtorek
9:00 - 11:00
Czwartek
14:00 - 15:30
 
 
Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny
 
Kompetencje Kompetencje Wójta określone zostały głównie w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach materialnego prawa administracyjnego
i procesowego. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)    określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)    przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu,
5)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
       organizacyjnych,
6)    składanie oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu
      mieniem.
Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale
    budżetowej   kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych
    przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień
    udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
      Wójt odpowiada za gospodarkę finansową gminy. Gospodarka ta jest jawna. Jawność realizowana jest poprzez ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego  oraz poprzez informowanie mieszkańców gminy
o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej
i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
       Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Wójt może również zarządzić ewakuację  ludności.
       Wójt może, w przypadku niecierpiącym zwłoki, wydać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
       Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania takich decyzji w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy.
        Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Opis Wójt jest organem wykonawczym w gminie. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzane są łącznie z wyborami do rad gmin. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.


Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym
    w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.


    Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."


Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-07-25 08:56:22
Data utworzenia 2003-06-20
Data udostępnienia 2003-06-20
Osoba odpowiedzialna Krystyna Sikora
Udostępnił Magdalena Worek