Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Milówce

Wyszukiwarka

Menu główne

SPIS PODMIOTÓW
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Urząd Gminy Milówka
znacznik ozdobny Władze Urzędu Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Gmina Milówka
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki nadzorowane
znacznik ozdobny Jednostki Pomocnicze
MENU PRZEDMIOTOWE
znacznik ozdobny Ogłoszenia, komunikaty
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Transmisje Sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - profil nabywcy
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obligacje komunalne
znacznik ozdobny Budżet Gminy
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
znacznik ozdobny Placówki leczenia odwykowego
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Praca w urzędzie
znacznik ozdobny Rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw, Monitory
znacznik ozdobny Fundusze Unijne
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny CAF
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Władze Urzędu Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Wójt
    
Robert Piętka


Kontakt
eMail
wojt@milowka.com.pl
Telefon
33 8637 190 w. 13
Dyżury
Wtorek
9:00 - 11:00
Czwartek
14:00 - 15:30
 
 
Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny
 
Kompetencje
Kompetencje Wójta określone zostały głównie w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach materialnego prawa administracyjnego
i procesowego. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)    określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)    przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu,
5)    zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek
       organizacyjnych,
6)    składanie oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu
      mieniem.
Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale
    budżetowej   kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych
    przez radę gminy,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień
    udzielonych przez radę gminy,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
      Wójt odpowiada za gospodarkę finansową gminy. Gospodarka ta jest jawna. Jawność realizowana jest poprzez ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania w trybie przyjętym dla aktów prawa miejscowego  oraz poprzez informowanie mieszkańców gminy
o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej
i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
       Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Wójt może również zarządzić ewakuację  ludności.
       Wójt może, w przypadku niecierpiącym zwłoki, wydać w formie zarządzenia przepisy porządkowe. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
       Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania takich decyzji w swoim imieniu, Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy.
        Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Opis
Wójt jest organem wykonawczym w gminie. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadzane są łącznie z wyborami do rad gmin. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.


Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym
    w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.


    Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy." Ślubowanie może być złożone
z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."


Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 25 lipca 2017
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 2646834 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony