Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Milówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Milówka: http://www.bip.milowka.com.pl/

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-18 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-29 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-07 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych). Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro. Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie strony:

Wygląd

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Strona zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Strona została zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że strona automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe strona jest znacznie bardziej czytelna i przyjazna w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Bukowczan, adres poczty elektronicznej: d.bukowczan@milowka.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 33 863 71 90 wew. 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy Milówka mieści się w budynku zlokalizowanym pod adresem: ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • główne wejście do Urzędu - znajduje się w widocznym miejscu od strony ul. Jana Kazimierza. Do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika, wejście jest wolne od barier architektonicznych: brak schodów oraz progu, ale ze znajdującego za drzwiami wejściowymi przedsionka do dalszej części budynku prowadzi kilka stopni, dlatego zaleca się korzystanie z wejścia tylnego.
  • tylne wejście - znajduje się od strony parkingu. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (wolne od barier architektonicznych). Od drzwi tylnych do dalszej części budynku prowadzi pochylnia z zamontowaną poręczą.

W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy umożliwiającej wjazd na wszystkie poziomy budynku.

Za budynkiem jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W Urzędzie są pętle indukcyjne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W Urzędzie Gminy Milówka nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.