Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

MENU PRZEDMIOTOWE

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną.
Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.
Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanymi dalej "podmiotami zobowiązanymi", są m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).


Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, z późn. zm.).


Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

1) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
2) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Warunki ponownego wykorzystywania

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania:
1) dotyczące obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od podmiotu zobowiązanego lub
2) dotyczące obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych, lub
3) dotyczące zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji, lub
4) informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe. Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego stosując standardowe otwarte licencje.


Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie. Ustalając wysokość takiej opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
Na żądanie wnioskodawcy podmiot zobowiązany wskazuje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez tego wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.


Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia.

1. Wniosek zawiera w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
3) adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - ePUAP);
4) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
5) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
6)  wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopia na papierze, pamięć USB, plik elektroniczny), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
7) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób (np. e-mailem, ePUAP-em, listownie), albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego (dot. ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym).

2. Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.


Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

1. Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia podmiotu zobowiązanego przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku wydania przez podmiot zobowiązany decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania wnioskodawca może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia podmiotowi zobowiązanemu oświadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy (lub pełnomocnikowi wnioskodawcy). Decyzje podmiotu zobowiązanego zawierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.