Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy w Milówce

Wyszukiwarka

Menu główne

SPIS PODMIOTÓW
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Urząd Gminy Milówka
znacznik ozdobny Władze Urzędu Gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Gmina Milówka
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki nadzorowane
znacznik ozdobny Jednostki Pomocnicze
MENU PRZEDMIOTOWE
znacznik ozdobny Ogłoszenia, komunikaty
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Zagospodarowanie przestrzenne
znacznik ozdobny Transmisje Sesji Rady Gminy
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - profil nabywcy
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Obligacje komunalne
znacznik ozdobny Budżet Gminy
znacznik ozdobny Podatki i opłaty lokalne
znacznik ozdobny Mienie komunalne
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
znacznik ozdobny Placówki leczenia odwykowego
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo
znacznik ozdobny Zgromadzenia publiczne
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Praca w urzędzie
znacznik ozdobny Rejestry i ewidencje
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
znacznik ozdobny Dzienniki Ustaw, Monitory
znacznik ozdobny Fundusze Unijne
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny CAF
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
 

Treść strony

Referat Organizacyjny Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA I WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Opis
Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do CEIDG informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Zawiesić działalność może przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z CEIDG. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub w kilku takich spółkach. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej wznowienia przez wszystkich wspólników. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Niezgłoszenie wznowienia działalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z CEIDG.

Miejsce
I. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
    1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
    2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
II. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
III. Aby zawiadomić o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
    1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
    2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
    3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
    4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
    5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
IV. W przypadku braków w dostarczonych dokumentach Zawiadamiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Informacja
Referat Organizacyjny i Kadr; p. Magdalena Worek , tel.: 0 33 8637 190 w. 32
Inne
I. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

II. Opłaty
1. Zawiadomienie jest wolne od opłat.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

III. Terminy i sposób załatwienia sprawy
1. Zgłoszenie zawieszenia i wznowienia dokonywane jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
2. Zaświadczenie o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
3. Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
       a. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
       b. do Głównego Urzędu Statystycznego,
       c. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
       d. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaRobert Piętka (Wójt Gminy Milówka)
Data utworzenia10 czerwca 2011
UdostępniłKrystyna Sikora
Data udostępnienia10 czerwca 2011

    Data ost. zmiany: 15 listopada 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 2576308 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony