Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Opis ZGŁOSZENIE WPISU DO CEIDG
Miejsce
   I. Formularz w formacie *.pdf można wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
       1. Wydrukować blankiet formularza, wypełnić ręcznie, podpisać i złożyć bezpośrednio w urzędzie.
       2. Wydrukować blankiet formularza, wypełnić ręcznie, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
   II. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
       1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
       2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
       3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie
       4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
       5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
   III. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Informacja Referat Organizacyjny; p. Magdalena Worek , tel.: 0 33 8637 190 w. 44
Inne I. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

II. Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
 Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

III. Terminy i sposób załatwienia sprawy
   1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
   2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
   3. Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
       a) właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
       b) do Głównego Urzędu Statystycznego,
       c) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
       d) do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-28 12:30:46
Data utworzenia 2011-06-21
Data udostępnienia 2011-06-21
Osoba odpowiedzialna Robert Piętka (Wójt Gminy Milówka)
Udostępnił Pawel Bury