Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODFARCZEJ
Opis ZMAIANA WPISU W CEIDG
Miejsce I. Formularz w formacie *.pdf możesz wykorzystać w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy w poniższy sposób:
     1. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie.
     2. Wydrukuj blankiet formularza, wypełnij ręcznie, podpisz i prześlij pocztą tradycyjną listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.
II. Formularz w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
III. Aby zawiadomić o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
     1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
     2. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
     3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
     4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
     5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
IV. W przypadku braków w dostarczonych dokumentach Zawiadamiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Informacja Referat Organizacyjny; p. Magdalena Worek, tel.: 0 33 8637 190 w. 44
Inne
I. Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

II. Opłaty
 1. Zawiadomienie jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
 Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

III. Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Zmiana we wpisie dokonywana jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG. Pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
2. Zaświadczenie o zmianie we wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
3. Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:
       a. właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
       b. do Głównego Urzędu Statystycznego,
       c. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
       d. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-02-28 12:30:46
Data utworzenia 2011-06-21
Data udostępnienia 2011-06-21
Osoba odpowiedzialna Robert Piętka (Wójt Gminy Milówka)
Udostępnił Pawel Bury