Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy Milówka - Robert Piętka
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
E-mail:
wojt@milowka.com.pl
Telefon:
33 863 71 90
Dyżury
Wtorek
15:00 - 15:30

Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Biuro I piętro, pokój nr 8
Kompetencje Wójt jest organem wykonawczym w gminie. Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należą w szczególności:
1) Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  w tym utrzymywanie kontaktów z mediami. W przypadku nieobecności Wójta
  za kontakt z mediami odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Wójta.
2) Nadzorowanie działalności Urzędu oraz podlegających jednostek
  organizacyjnych.
3) Nadzorowanie oraz akceptacja projektów uchwał i zarządzeń, uzgodnionych z
  właściwymi merytorycznie Kierownikami Referatów lub pracownikami na
  samodzielnych stanowiskach, oraz określanie sposobu ich wykonania.
4) Gospodarowanie mieniem komunalnym.
5) Wykonywanie budżetu Gminy.
6) Wydawanie zarządzeń
7) Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
  publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta
  decyzji z zakresu administracji publicznej.
8) Realizacja zadań w sprawach zarządzania kryzysowego.
9) Podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z
  bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, należących do kompetencji
  Wójta.
10) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do
   Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek
   organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Urzędu.
11) Powierzenie prowadzenia określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi
   Gminy.
12) Przyznawanie nagród i wyróżnień dla pracowników Urzędu.
13) Stosowanie kar wobec pracowników Urzędu.
14) Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
15) Nawiązywanie i rozwiązywanie oraz zmiany stosunków pracy z pracownikami
   Urzędu.
16) Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i samodzielnymi
   stanowiskami pracy oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi.
17) Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków.
18) Zlecanie oraz zatwierdzanie planów kontroli w stosunku do Urzędu oraz
   jednostek organizacyjnych Gminy.
19) Powoływanie komisji, zespołów oraz pełnomocników do wykonywania określonych
   zadań.
20) Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.
21) Wykonywanie zadań administratora danych osobowych Urzędu.
22) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
    a) Urzędu Stanu Cywilnego,
    b) Referatu Organizacyjnego,
    c) Referatu Finansów i Podatków,
    d) Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
    e) Placówek oświatowych i Referatu Oświaty z wyłączeniem zakresu, o którym
       mowa w § 25 ust.16 lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
       Milówka,
    f) Kontroli Wewnętrznej,
    g) Kontroli Zarządczej,
    h) Inspektora ochrony danych osobowych,
    i) Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,
    j) Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
    k) Pracownika ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-17
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury