Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Skarbnik Gminy - Andrzej Grzegorzek
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
E-mail:
skarbnik@milowka.com.pl
Telefon:
33 863 71 90, wew. 15
Dyżury
Poniedziałek - piątek  
7:30 - 15:30
 
 
 
Biuro parter, pokój nr 1
Zakres działania i kompetencje Główny księgowy budżetu, powoływany i odwoływany przez Radę na wniosek Wójta. Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika należą w szczególności:

1) Realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach, opłatach lokalnych,
  opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych regulujących gospodarkę
  finansową Gminy.
2) Wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy o finansach publicznych
  oraz ustawy o rachunkowości.
3) Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Gminy i prawidłową realizacją
  budżetu Gminy.
4) Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Urzędu
  oraz jednostek oświatowych oraz zakładu komunalnego.
5) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
6) Inicjowanie założeń polityki finansowej Gminy.
7) Gromadzenie materiałów oraz opracowanie projektu budżetu.
8) Dokonywanie analiz budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
  a także o sytuacji finansowej Gminy.
9) Przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk oraz
  kierownikom podległych jednostek organizacyjnych Urzędu wytycznych i danych
  niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego.
10) Kontrasygnowanie dokumentów, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych.
11) Informowanie Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie założenia
   kontrasygnaty.
12) Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej
   zgodnie z przepisami o rachunkowości.
13) Kontrola i nadzór nad powszechnością i prawidłowością poboru podatków.
14) Przedkładanie Wójtowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji
   budżetu Gminy.
15) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Referatu Finansów i Podatków oraz
   Referatu Oświaty w zakresie gospodarki finansowej.
16) Skarbnik Gminy ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań mu
   przypisanych, oraz treść i skutki wynikające z podpisanych dokumentów.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-17
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury