Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

SPIS PODMIOTÓW

Urząd Gminy Milówka / Referat Finansów i Podatków

Referat Finansów i Podatków
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
Fax
33 86 37 600
Telefon
33 86 37 189 - 191
Dyżury
Poniedziałek - piątek    
7:30 - 15:30

Kasa czynna w godz.   7:30 - 14:30 (przerwa 12:30 - 13:30)
 
 
 
Kierownik Stanisława Kochutek
- parter, pokój nr 2
tel. 33 863 71 90, wew. 19
e-mail: rfp.kochutek@milowka.com.pl
Pracownicy Kasa Urzędu
Urszula Wróbel
- parter, pokój nr 2
tel. 33 863 71 90, wew. 19
e-mail: rfp.wrobel@milowka.com.pl

Księgowość Finansowa
Anna Kwiatkowska
- parter, pokój nr 2
tel. 33 863 71 90, wew. 19
e-mail: rfp.kwiatkowska@milowka.com.pl

Maria Węglarz
- parter, pokój nr 2
tel. 33 863 71 90, wew. 10
e-mail: rfp.weglarz@milowka.com.pl

Księgowość Podatkowa
Lucyna Podraza, Katarzyna Gaweł-Łoboziak
- parter, pokój nr 2
tel. 33 863 71 90, wew. 20
e-mail: rfp.podraza@milowka.com.pl, rfp.gawel@milowka.com.pl

Wymiar Podatków
Barbara Ferfecka, Małgorzata Tyc-Tomiczek (zastępstwo)
- parter, pokój nr 2
tel. 33 863 71 90, wew. 10
e-mail: rfp.ferfecka@milowka.com.pl
Zakres spraw Do Referatu Finansów i Podatków należą w szczególności sprawy:

1) Budżetu, w tym:
  a) gromadzenie materiałów oraz opracowanie projektu budżetu Gminy zgodnie
     z uchwałą Rady w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy,
  b) sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy lub
     innych narzuconych ustawowo dotyczących finansów Gminy oraz przedkładanie
     ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję
     Rady a następnie do zatwierdzenia przez Radę,
  c) przygotowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających
     zakres zwykłego zarządu,
  d) sporządzanie projektów zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich w
     obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta,
  e) bieżąca realizacja budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy
     o przebiegu jego realizacji,
  f) opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zadań
     realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem,
  g) opracowanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej
     zleconych Gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja,
  h) prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej operacji gospodarczych, na
     podstawie dowodów księgowych Urzędu Gminy,
  i) uzgadnianie kont rozrachunkowych z jednostkami podległymi,
  j) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy,
  k) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z działalności finansowej
     i budżetowej Gminy,
  l) finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz z innych
     źródeł,
  m) finansowe rozliczanie dotacji udzielonych, w tym udzielonych w ramach
     konkursów,
  n) prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyposażenia i bieżące
     oznakowanie tychże środków w sposób umożliwiający ich identyfikację,
  o) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu, jednostek
     organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd,
  p) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  q) obsługa finansowo - księgowa Urzędu Gminy, jako jednostki sektora finansów
     publicznych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym dokonywanie płatności,
  r) finansowe rozliczenie inwestycji realizowanych przez Gminę,
  s) współpraca z organami administracji rządowej (lzby i Urzędy Skarbowe) oraz
     bankami,
  t) prowadzenie kasy w Urzędzie.

2) Podatków i opłat, a w szczególności:
  a) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy
     (wymiar, egzekucja, opracowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń
     w spłacie zobowiązań podatkowych),
  b) analiza deklaracji podatkowych składanych przez osoby prawne oraz przez
     podatników podatku od środków transportowych,
  c) wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie wykazów otrzymanych ze
     Starostwa Powiatowego,
  d) prowadzenie księgowości podatkowej Gminy jako organu podatkowego,
  e) przygotowywanie niezbędnych sprawozdań z księgowości podatków i opłat,
  f) prowadzenie ewidencji należności podlegających opodatkowaniu podatkiem od
     towarów i usług VAT oraz ich rozliczenie, w tym prowadzenie rejestrów
     zakupu i sprzedaży VAT,
  g) wymiar, windykacja, pobór podatków i opłat będących dochodami budżetu
     Gminy,
  h) przedstawianie Wójtowi propozycji dotyczących odroczeń, umorzeń,
     zaniechania poboru, rozłożenia na raty oraz stosowania ulg w zakresie
     podatków i opłat,
  i) prowadzenie całości gospodarki drukami ścisłego zarachowania (wydawanie
     i rozliczanie),
  j) rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat,
  k) przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń na wniosek podatników.

3) Płacowe pracowników Urzędu w tym:
  a) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, w tym naliczanie
     i wypłata wynagrodzeń pracowników Urzędu z tytułu umów o pracę oraz
     umów zlecenia i o dzieło,
  b) zgłaszanie i wygłaszanie pracowników do ZUS,
  c) sporządzanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla ZUS i Urzędu
     Skarbowego,
  d) przygotowywanie zaświadczeń Rp-7,
  e) przygotowywanie wypłat diet za pełnienie czynności społecznych
     i obywatelskich,
  f) realizacja ubezpieczeń pracowniczych, funduszy i innych wydatków
     pracowniczych,
  g) prowadzenie obsługi finansowej funduszu socjalnego i mieszkaniowego
     Urzędu,
  h) wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

4) Kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych, w tym:
  a) opracowanie projektu planu kontroli wewnętrznej i innych aktów
     normatywnych w zakresie wykonywania kontroli,
  b) przeprowadzanie kontroli w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach
     organizacyjnych i nadzorowanych, której przedmiotem jest badanie
     gospodarowania środkami publicznymi w zakresie: zgodności z prawem,
     przepisami wewnętrznymi, przyjętymi strategiami i procedurami w zakresie
     działalności jednostki, celowości i gospodarności, wykorzystania
     i rozporządzania mieniem komunalnym,
  c) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,
  d) przedstawianie wyników i wniosków pokontrolnych,
  e) sporządzanie okresowych ocen wyników i skuteczności kontroli oraz
     projektów działalności kontrolnej.

5) Prowadzenie spraw ubezpieczenia mienia gminnego, w tym pojazdów
  stanowiących własność Gminy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-17
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury