Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

SPIS PODMIOTÓW

Urząd Gminy Milówka / Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
Fax
33 86 37 600
Telefon
33 86 37 189 - 191
Dyżury
Poniedziałek - piątek  
7:30 - 15:30
 
 
 
Kierownik Agnieszka Wróbel
- II piętro, pokój nr 19
tel. 33 863 71 90, wew. 26
e-mail: inwestmilowka@milowka.com.pl
Pracownicy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Andrzej Zarzecki
- parter, pokój nr 4
tel. 33 863 71 90, wew. 32
e-mail: rolnictwo@milowka.com.pl

Program "Czyste Powietrze"
Olga Babicka
- parter, pokój nr 4
tel. 33 863 71 90, wew. 33
e-mail: czystepowietrze@milowka.com.pl

Drogi i mosty
Łukasz Sikora
- II piętro, pokój nr 15
tel. 33 863 71 90, wew. 27
e-mail: nieruchomosci@milowka.com.pl

Gospodarka nieruchomościami
Dawid Kubaszczyk
- II piętro, pokój nr 15
tel. 33 863 71 90, wew. 27
e-mail: d.kubaszczyk@milowka.com.pl

Zamówienia publiczne
Patrycja Bogdał, Joanna Kohut
- II piętro, pokój nr 16
tel. 33 863 71 90, wew. 23
e-mail: przetargi@milowka.com.pl

Fundusze Zewnętrzne
Bartłomiej Majiczek
- II piętro, pokój nr 17
tel. 33 863 71 90, wew. 40
e-mail: fundusze@milowka.com.pl

Inwestycje liniowe
Mikołaj Kubica
- II piętro, pokój nr 17
tel. 33 863 71 90, wew. 45
e-mail: kanalizacja@milowka.com.pl

Ochrona Środowiska
Edyta Bryja
- II piętro, pokój nr 18
tel. 33 863 71 90, wew. 17
e-mail: rolnictwo@milowka.com.pl

Oświetlenie, Rolnictwo, Leśnictwo
Barbara Motyka
- II piętro, pokój nr 18
tel. 33 863 71 90, wew. 17
e-mail: oswietlenie@milowka.com.pl

Kontrola i rejestry
Marcin Ryłko
- II piętro, pokój nr 18
tel. 33 863 71 90, wew. 46
e-mail: kontrola@milowka.com.pl
Zakres spraw Do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy należą w szczególności sprawy:

1) Z zakresu realizowania zadań dotyczących dróg, w tym:
  a) przygotowanie projektów opinii w sprawie przebiegu oraz zaliczania dróg
     do kategorii wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych,
  b) planowanie zarządzanie i orzekanie w sprawach budowy i modernizacji dróg
     i chodników w Gminie, lokalizacji w pasie drogowym obiektów oraz wydawanie
     zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
  c) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych i przejazdach
     kolejowych wraz z oznakowaniem,
  d) budowy i remontów dróg, mostów, przepustów, itp.,
  e) realizacja obowiązków zarządcy dróg, określonych w ustawie o drogach
     publicznych.

2) Z zakresu robót związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami
  komunalnymi i wyznaniowymi, w tym:
  a) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
  b) decydowanie o zamknięciu cmentarza oraz wydawanie decyzji o przeznaczeniu
     terenu cmentarnego na inny cel,
  c) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

3) Z zakresu inwestycji i pozyskiwania środków unijnych, w tym:
  a) sporządzanie wniosków w sprawie pozyskania środków z funduszy pomocowych
     oraz ich rozliczanie,
  b) koordynacja i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w imieniu
     Gminy, w tym:
     przygotowanie i prowadzenie dokumentacji, w szczególności:
     - opracowanie dokumentacji i wdrażanie inwestycji,
     - remonty i modernizacja obiektów infrastruktury gospodarczej,
     - nadzorowanie wykonywania budów, modernizacji i remontów zleconych
       przez Wójta,
     - opracowanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i warunkach
       inwestowania w Gminie,
  c) prowadzenie, rozbudowa, modernizacja, konserwacja i naprawa oświetlenia
     ulicznego.

4) Z zakresu zamówień publicznych, w tym:
  a) koordynowanie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych,
  b) przygotowanie oraz organizowanie procedur w ramach zamówień publicznych,
     w tym elektronicznych,
  c) prowadzenie całości dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień
     publicznych,
  d) udzielanie pomocy merytorycznej kierownikom jednostek organizacyjnych
     w zakresie realizacji zamówień publicznych.

5) Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, w tym:
  a) nabywanie i zbywanie nieruchomości i lokali, dzierżawa, najem, użyczenie
     nieruchomości, zamiana nieruchomości i przyjmowanie darowizn, tworzenie
     zasobów gruntów,
  b) oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
     prowadzenie spraw związanych z wyceną, opłatami i rozliczeniami za
     nieruchomości,
  c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
     fizycznym w prawo własności,
  d) prowadzenie postępowań związanych z korzystaniem z prawa pierwokupu,
  e) podziały, scalanie i rozgraniczanie nieruchomości,
  f) nadawanie nazw i numerów porządkowych nieruchomościom,
  g) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem mienia komunalnego,
  h) sporządzanie dokumentacji w sprawie uzyskania potwierdzenia decyzją
     Wojewody nabycia z mocy prawa przez Gminę nieruchomości zajętych pod ulice,
  i) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości,
  j) wyrażanie zgody na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach Gminy
     przewodów, urządzeń przesyłowych płynów, gazów i energii elektrycznej,
     ciągów drenażowych oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także
     innych podziemnych, naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do
     korzystania z tych przewodów i urządzeń,
  k) powoływanie biegłych do spraw: dotyczących mienia gminnego, zmian
     w księgach wieczystych oraz w rejestrze gruntu, związanych z wyceną
     nieruchomości w celu obliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu
     wartości terenu, wynikającego z jego wyposażenia w urządzenia
     infrastruktury (w szczególności wodociąg, kanalizacja, utwardzenie drogi),
     związanych z wyceną nieruchomości w celu obliczenia tzw. renty
     planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntu, wynikającego ze zmiany
     jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  l) przygotowanie i sporządzanie umów dzierżawy gruntów i najmu lokali
     mieszkaniowych i użytkowych.

6) Z zakresu ochrony środowiska rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody, w tym:
  a) przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków i przygotowanie decyzji w sprawie
     zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników oraz współpraca z Referatem
     RFP w sprawie rozliczenia dotacji na ten cel,
  b) rozpatrywanie interwencji, wniosków i naruszeń w zakresie ochrony
     środowiska,
  c) tworzenie terenów zieleni, konserwacja drzewostanu,
  d) współdziałanie ze służbami ochrony przyrody i zabytków w zakresie
     sprawowania opieki nad pomnikami przyrody i ochroną krajobrazu,
  e) załatwianie wniosków w sprawie wycinki drzew i krzewów, wydawanie
     wymaganych dokumentów oraz zezwoleń, wymierzanie kar pieniężnych za
     niszczenie terenów zieleni lub samowolne usuwanie drzew, naliczanie opłat
     z tytułu wycinki,
  f) uzgodnienia w sprawie ustanowienia parków, określanie jego granic oraz
     sposobu ochrony,
  g) przygotowanie zarządzeń dotyczących potrzeby wykonania niektórych prac na
     rzecz przyrody,
  h) nadzór nad właściwą realizacją uchwały porządkowej,
  i) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
  j) propagowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska,
  k) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie,
  l) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,
     prowadzenie rejestru psów,
  m) współpraca z służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki
     i lecznictwa zwierząt,
  n) współpraca z jednostkami specjalistycznymi w zakresie produkcji roślinnej,
  o) opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  p) przygotowanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków na cele ochrony
     przyrody,
  q) prowadzenie spraw związanych z melioracją i gospodarka wodną w zakresie
     kompetencyjnym,
  r) prowadzenie rejestru szamb i oczyszczalni przydomowych,
  s) wydawanie zaświadczeń w sprawie posiadania gospodarstwa rolnego, pracy
     w gospodarstwie oraz przygotowywanie dokumentów w sprawie zeznań świadków
     o pracy w gospodarstwie.

7) Z zakresu urbanistyki i architektury, w tym:
  a) przygotowanie materiałów i spraw dotyczących projektów uchwał w sprawie
     przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
     przestrzennego i studium uwarunkowań przestrzennego kierunków
     zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  b) opracowanie i przedkładanie Wójtowi i właściwym Komisjom Rady ocen zmian
     w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
  c) przeprowadzenie procedury formalno-prawnej związanej z opracowaniem
     projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  d) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  e) prowadzenie rejestru wniosków (wraz z rejestrem graficznym) do zmiany
     planu miejscowego,
  f) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
     terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego,
  g) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
     obszarów innych gmin jako wyznaczony organ zastępczy,
  h) przygotowanie decyzji o wygaśnięciu decyzji warunków zabudowy i
     zagospodarowania terenu,
  i) prowadzenie rejestru (w tym graficznego) wydanych decyzji o warunkach
     zabudowy i zagospodarowania terenu,
  j) przygotowanie opinii w sprawie opracowania miejscowych planów obszarów
     funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału
     administracyjnego,
  k) opracowanie założeń do planu miejscowego wykraczającego poza obszar Gminy,
  l) przygotowanie decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu
     wartości nieruchomości,
  m) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
     przestrzennego,
  n) przygotowanie i wydawanie postanowień opiniujących wstępny projekt
     podziału działki oraz decyzji o warunkach zabudowy,
  o) planowanie miejsc pochówku dla zwierząt chorych i padłych w przypadku
     nadzwyczajnych zagrożeń (np. epidemii).

8) Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych.

9) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem OSP w zakresie ochrony
  przeciwpożarowej na terenie Gminy, w tym rozliczanie wykonanych czynności
  konserwacyjnych w samochodach pożarniczych i wyjazdów tych samochodów,
  rozliczanie paliwa, ubezpieczenia osób.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-02-08 13:25:08
Data utworzenia 2020-02-18
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury