Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Referat Organizacyjny
    
Dane kontaktowe oraz szczegółowy zakres działania i kompetencje
Kontakt
Fax
33 86 37 600
Telefon
33 86 37 189 - 191
Dyżury
Poniedziałek - piątek  
7:30 - 15:30
 
 
 
Kierownik Krzysztof Białożyt
- I piętro, pokój nr 6
tel. 33 863 71 90, wew. 14
e-mail: sekretarz@milowka.com.pl
Pracownicy Kancelaria Ogólna
Katarzyna Białoń
- parter, pokój nr 4
tel. 33 863 71 90, wew. 11
e-mail: ugmilowka@milowka.com.pl

Działalność gospodarcza
Magdalena Worek
- parter, pokój nr 4
tel. 33 863 71 90, wew. 44
e-mail: dzialalnosc@milowka.com.pl

Kadry
Magdalena Ohnesorge
- I piętro, pokój nr 9
tel. 33 863 71 90, wew. 18
e-mail: kadry@milowka.com.pl

Sekretariat Wójta
Patrycja Wędzel
- I piętro, pokój nr 7
tel. 33 863 71 90, wew. 13
e-mail: sekretariat@milowka.com.pl

Biuro Obsługi Rady Gminy
Anna Maśka
- I piętro, pokój nr 11
tel. 33 863 71 90, wew. 33
e-mail: rada@milowka.com.pl
Elżbieta Motyka
- I piętro, pokój nr 11
tel. 33 863 71 90, wew. 16

Zarządzanie Kryzysowe
Paweł Bury
- II piętro, pokój nr 20
tel. 33 863 71 90, wew. 25
e-mail: oc@milowka.com.pl
Zakres spraw Do Referatu Organizacyjnego należą w szczególności sprawy:

1) Z zakresu obsługi sekretariatu Wójta, w tym:
  a) współdziałanie w ustalaniu planu zajęć Wójta,
  b) wykonywanie czynności związanych z funkcją reprezentacyjną Wójta,
  c) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
  d) udostępnianie informacji publicznej,
  e) nadzorowanie publikacji zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu
     oraz BIP.

2) Z zakresu obsługi kancelarii głównej, w tym:
  a) kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Urzędu drogą
     elektroniczną oraz tradycyjną korespondencją,
  b) rejestrowanie i dokonywanie rozdziału, zgodnie z adnotacją, korespondencji
     wpływającej do Urzędu,
  c) prowadzenie punktu obsługi klienta,
  d) badanie zadowolenia klientów Urzędu.

3) Z zakresu organizacji, w tym:
  a) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, jego aktualizacja
     (w miarę potrzeby) oraz kontrola realizacji postanowień regulaminu,
  b) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych na potrzeby Urzędu oraz
     prowadzenie ich ewidencji,
  c) prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z archiwum państwowym,
  d) organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu.

4) Z zakresu obsługi prawnej i nadzoru:
  a) prowadzenie rejestru oraz zbioru zarządzeń Wójta,
  b) prowadzenie centralnego rejestrów umów,
  c) prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego,
  d) przygotowanie materiałów pod obrady sesji Rady,
  e) przekazywanie referatom do realizacji zadań wynikających z uchwał Rady
     oraz zarządzeń Wójta,
  f) organizowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków
     i petycji mieszkańców oraz wniosków i interpelacji radnych (w tym
     prowadzenie rejestrów i sprawozdań),
  g) kontrola terminowego załatwiania skarg, wniosków i interwencji mieszkańców
     oraz wniosków i interpelacji radnych przez Kierowników Referatów
     i jednostki organizacyjne gminy,
  h) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków, petycji, interpelacji i zapytań,
  i) kontrola terminowego przygotowywania przez Kierowników Referatów
     odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz Komisji Rady,
  j) kontrola terminowego przygotowania przez Kierowników Referatów materiałów
     na sesje Rady, posiedzenia Komisji Rady oraz narad organizowanych przez
     Wójta lub Sekretarza Gminy. Nadzorowanie przebiegu realizacji oraz
     terminowości wykonania uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta.
  k) organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu realizacji ustawy
     o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych,
  l) wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów prawa miejscowego,
  m) prowadzenie biblioteki fachowej oraz udostępnianie zbioru obowiązujących
     przepisów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.

5) Obsługi Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, w tym:
  a) prowadzenie spraw związanych z obsługą i protokołowaniem posiedzeń Rady
     i komisji,
  b) kompletowanie dokumentacji prac Rady,
  c) współpraca z Radami Sołeckimi i Sołtysami,
  d) prowadzenie spraw osobowych radnych,
  e) prowadzenie rejestru opinii Komisji Rady,
  f) prowadzenie rejestru uchwał Rady,
  g) prowadzenie rejestru interpelacji,
  h) prowadzenie spraw wynikających z ustawowego obowiązku składania oświadczeń
     majątkowych i innych oświadczeń, o których mowa w ustawie o samorządzie
     gminnym i innych ustawach, przez radnych.

6) Z zakresu prowadzenia "kancelarii tajnej".

7) Z zakresu spraw osobowych, w tym:
  a) prowadzenie rejestru pełnomocnictw - upoważnień udzielonych przez Wójta,
  b) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek
     organizacyjnych Gminy,
  c) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników Urzędu,
  d) prowadzenie spraw urlopowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek,
     organizacyjnych gminy, dla których Wójt jest pracodawcą w rozumieniu
     Kodeksu Pracy,
  e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników - planowanie,
     organizowanie oraz prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników w różnych
     formach,
  f) opracowanie wniosków o nadanie pracownikom odznaczeń i wyróżnień,
  g) opracowanie wniosków o pociągnięcie pracowników do odpowiedzialności
     porządkowej,
  h) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych,
  i) nadzór nad gospodarką etatami,
  j) organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem ocen kwalifikacyjnych
     pracowników,
  k) prowadzenie spraw wynikających z ustawowego obowiązku składania
     oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń, o których mowa w ustawie
     o samorządzie gminnym i innych ustawach, przez pracowników samorządowych,
  l) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem umów zawartych z Powiatowym
     Urzędem Pracy w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych.

8) Z zakresu działalności gospodarczej:
  a) prowadzenie zagadnień związanych z wydawaniem zaświadczeń dotyczących
     zgłoszenia, zmiany lub likwidacją działalności gospodarczej,
  b) prowadzenie zagadnień związanych z rejestracją i ewidencją działalności
     gospodarczej,
  c) przyjmowanie i przesyłanie wniosków o nadanie numeru statystycznego regon
     dla zgłoszonych działalności gospodarczych,
  d) współdziałanie z organami kontroli w sprawach związanych z funkcjonowaniem
     handlu, gastronomii i usług,
  e) prowadzenie kontroli działalności gospodarczych pod względem zgodności
     z obowiązującym prawem.

9) Przygotowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
  alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

10) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na działalność w
   zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy.

11) Opiniowanie wniosków w sprawie utworzenia lub zmian w przebiegu linii
   komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy.

12) Z zakresu obsługi technicznej Urzędu:
   a) bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,
   b) zapewnienie czystości i porządku na terenie Urzędu,
   c) oflagowanie budynku Urzędu z okazji świąt państwowych oraz innych
      okoliczności.

13) Z zakresu obrony cywilnej:
   a) sporządzanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji planistycznej
      w zakresie zadań obrony cywilnej, w tym m.in. planu OC gminy,
   b) tworzenie i aktualizowanie baz danych, gromadzenie i przetwarzanie
      informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia ludności,
   c) wykonywanie i aktualizowanie dokumentacji dot. formacji obrony cywilnej,
   d) wykonywanie zadań szkoleniowych obowiązujących w przedmiotowym zakresie,
   e) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obowiązkiem posiadania
      i przygotowania do wykonywania zadań systemu wykrywania i alarmowania,
   f) upowszechnianie zagadnień obrony cywilnej wśród mieszkańców,
   g) prowadzenie magazynu sprzętu i środków obrony cywilnej.

14) Z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym prowadzenie dokumentacji Gminnego
   Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

15) Z zakresu zadań obronnych, w tym m.in.:
   a) aktualizowanie dokumentacji, przygotowanie i prowadzenie akcji
      kurierskiej,
   b) prowadzenie dokumentacji planistycznej, do której posiadania Urząd jest
      zobowiązany w związku z zadaniami obronnymi przypisanymi do realizacji
      poprzez organ samorządowy,
   c) przygotowywanie dokumentów związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych
      oraz osobistych na rzecz obrony.

16) Z zakresu zgromadzeń i imprez masowych.

17) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
   alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
   należące do zadań własnych Gminy, w tym w szczególności wynikających
   z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
   alkoholowych.

18) Z zakresu ochrony zdrowia, w tym współpraca z placówkami służby zdrowia
   oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz profilaktyki
   i ochrony zdrowia oraz podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań
   własnych Gminy związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia.

19) Z zakresu planowania, koordynowania zakupów, wdrażania i nadzorowania
   systemu informatycznego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-11 08:36:49
Data utworzenia 2020-02-18
Data udostępnienia 2020-02-18 15:15:58
Osoba odpowiedzialna Pawel Bury
Udostępnił Pawel Bury